مرد سفر باش

موضوعات مختلف

وقتی صداقت یک روباه زیر سوال میرود ..!

 • احسان25
 • جمعه ۲۷ بهمن ۹۶
 • ۱۲:۵۳

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبکه های علمی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﭘﺨﺶ می کرد.

نشاﻥ مى داد یک ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ یک ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ یک ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ 

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یک ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩند ﻭ آﻭﺭﺩند در ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ خاص ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ببرند.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷-۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند ﺳﺮ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮچه ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩند؛ 

ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺮﺩند ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﮐﺮﺩ.


ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﮐﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ میکشید ...!


محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ.


ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﮐﺎﺭ ﺭا ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭﯼ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاک کردند. ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘﯽ دوباره ﺭﺳﯿﺪند ﻫﺮچه ﮔﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﯿﻦ ﺭا ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪند، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.


ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ماﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩند، ﺩﯾﺪند ﮐﺎﻣﻼً ﻣُﺮﺩﻩ...


ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺩند ﻭ ﮐﻠﯽ آﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩند؛ ﺩﯾﺪند ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻭ آﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ نشاﻥ مى دهد ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ...!


ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ است ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ مى کند ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﺰند ﻭ ﻣﯿﻤﯿﺮد؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮد ؛

ﻭ ﭼﻘﺪﺭ زیادند کسانی که می آیند ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺯباﻥ مى آورند، ﺑﻌﺪ ﺟﺎلب اینکه ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭغ هایشان آﺷﮑﺎﺭ مى شود، ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮوند ﻭ ﺍﺻﻼً ﺧﻢ ﺑﻪ ابرﻭ نمى آورند ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎک تر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ.


ﭼﻘﺪﺭ زشت است ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮسد ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ او ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮند.


ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ گرچه بى رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ تکان دهنده اى ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.

 • نمایش : ۲۶۸
 • حسن قاسمی
  اسم مستندش رو نمیدونید؟
  سلام ،نه متاسفانه 
  ویانا
  سلام
  ممنون از پست جدید.
  جالبه، ولی واقعا بی رحمانه ست
  یعنی بدون این آزمایش نمی‌تونستیم
  به این نتیجه برسیم.
  سلام ویانا خانم ،خواهش میکنم :) 
  آره آزمایش بی رحمانه ای بوده :((
  حوا ...
  خیلی غم داشت :(
  :(
  عاطفه کوهسار
  آره بار عاطفی داستان هم خیلی بالا بود...

  والا چی بگم... آدما دروغ میگن دیگه...
  معمولنم پای منافعشون وسطه...
  بله همینطوره متاسفانه :(
  خاله باران
  سلام جالب بود 

  دقیقا جمله اخرت رو بارها در جامعه 

  دیدم که با گستاخی تمام کارشون تاییدمیکنن

  وراحت رد میشن 
  سلام خاله باران 
  بله زیاده از این موارد 
  مرزنگوش ..
  چقدر ناراحت کننده :((

  ادم بعضی وقتا یه رفتارهایی از حیوانات میبینه واقعا متحیر میشه...
  یه چیزی که برای من جالب اومد این بود که روباه بعد از پیداکردن اون لاشه ها نخواسته تک خوری بکنه و رفته دوستاشو آورده... 
  بله واقعا 
  اگه انسان بودن ممکن بود تک خوری کنن 
  ای بابا
  سلااام.
  جالب بود! ولی تاثیرگذار نبود.
   نمیدونم چرا دیگه هیچ متنی روی من اثر نداره. شاید واسه بقیه هم اینطور باشه وگرنه این انبوه مطالب در تلگرام باید وضعیت ما رو دگرگون میکرد.به قول مهدی خزعلی که میگفت مردم ما نسبت به فساد واکسینه شدند به نظر من که ما مردم ایران نسبت به حرفای خوبم واکسینه شدیم! این خصلت مردم بی فایده است. مردمی که بود و نبودشون فرقی نداره. مردم بیکار. مردم ذوب شده در تاریخ.
  از این حرفا گذشته حال خودت خوبه احسان خان؟
  من نمینویسم واست ولی مطلبی تو وبلاگت نیست که من نخونده باشم.


  واست آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
  سلام ،ممنون بابت نظرت 
  فکر میکنم حالا دیگه خیلی ها اینجوری شده باشن !ممکنه لحظه ای تحت تاثیر قرار بگیریم ولی با گذشت زمان دوباره یادمون میره و میریم تو مسیر قبلی ...
  ممنون ،خوبم ،امیدوارم شما هم خوب باشین و سلامت ...
  عاطفه کوهسار
  سلام‌احسان خان 😊

  حرف ای بابا رو گوش نده! میخونمت ولی نمینویسم نداریم! فک کرده بچه گول میزنه... اصل به نوشتنه اگه راس میگی ای بابا ...

  ای بابا دختره یا پسر؟ خخخ
  سلام ،منم توقع دارم هر کی میاد میخونه با نوشتن اعلام حضور کنه :) 
  نمیدونم یه بار چند ماه قبل ازش پرسیدم ولی نگفت دختره یا پسر ! 
  مینا معلم جزیره
  سلام 
  مرسی جالب بود. 
  ای بابا بنظرم پسر. ازون شاخای وب خ برتر داره به زور ادبیات نوشتن شو تغییر میده😅😉
  سلام ،خیلی ممنون! 
  منم حدس میزنم پسر باشه :) 
  ای بابا
  حقیقتا و صادقانه من "ماکزیمم" فقط ۲ ماه به خانواده ی برتر سر زدم. آخرین نظراتم هم با همین اسم اونجا گذاشتم.و از وقتی ثبت نظر مشروط به عضویت شد پامو اونجا نذاشتم. و در واقع این کار نجفی کمکم کرد که راحت تر اونجا رو ترک کردم. چون واقعا وبلاگش با روحیات من سازگار نبود. بار جنسی مطالبش خیلی خیلی بالا بود. این باعث میشد حس بدی نسبت به مردم پیدا کنم. یک مورد دیگه شیوه ی بحث کردن تو وبلاگ بود که واقعا آزارم میداد چون طولانی مدت باید صبر میکردی نظرت (اونم با سانسور) ثبت شه و طولانی مدت هم باید صبر میکردی تا جواب طرف رو بگیری بعد تازه میدیدی طرف منظورت رو چپکی گرفته. واقعا این روند فرسایشی بود واسه من. 
  از تمام وبلاگ هایی هم که اونجا بود فقط این وبلاگ و وبلاگ افغانی رو سر میزنم.
  همین.
  موفق و سربلند باشید.
  کلا خانواده برتر جذابیت گذشته رو نداره ،خسته کننده س ...
  وبلاگ خوب به اینجا میگن😉
  عاطفه کوهسار
  من پشیمون شدم گفتم ای بابا دختره.... ای بابا رباته 😊😁

  ای بابا ازین وسط این همه شرح دادی نظریه مینا رو رد کنی ؟! خخخ
  نگفتی خانوم هستی یا آقا...😁

  من هنوزم میگم دختره خخخ
  مینا معلم جزیره
  سلام 
  جناب ای بابا 
  بالا بری پایین بیای من رو حرفم هستم😂😉

  عاطی جان خوبی 😍😘
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  خــــــــــــــــــــــــوش امدیـــــــــــــــــــــــــد